Art. 6

Celem Koalicji jest:

 1. Promocja Zdrowia psychicznego.
 2. Zwiększenie możliwości uzyskiwania kompetentnej pomocy w sytuacji kryzysu psychicznego.
 3. Działalność na rzecz poprawy warunków życia osób, które mają lub miały problemy ze zdrowiem psychicznym i osób niepełnosprawnych.
 4. Organizacja współpracy pomiędzy grupami Samopomocy , placówkami profesjonalnymi i władzami lokalnymi.
 5. Przedstawianie władzom opinii dotyczących regulacji prawnych, a także ekspertyz oraz projektów zmian w dziedzinach objętych działalnością Koalicji.
 6. Tworzenie warunków sprzyjających korzystaniu z praw obywatelskich przez osoby diagnozowane jako psychicznie chore i niepełnosprawne.
 7. Kształtowanie postaw sprzyjających integracji społecznej osób, które mają lub miały problemy ze zdrowiem psychicznym i osób niepełnosprawnych.
 8. Współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o pokrewnych celach.

Art. 7

Koalicja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Tworzenie warunków wymiany doświadczeń i Informacji w ramach Koalicji.
 2. Działalność edukacyjna oraz informacyjna.
 3. Działalność wydawnicza.
 4. Pomoc konsultacyjna dotycząca działalności prowadzonej w ramach Koalicji przez jej członków.
 5. Pomoc konsultacyjna dla instytucji i osób podejmujących działalność na rzecz zdrowia psychicznego.
 6. Przygotowania ekspertyz i prowadzenie prac badawczych , jeśli okaże się to niezbędne dla realizowania celów Koalicji.
 7. Organizację placówek samopomocowych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych oraz innych placówek dostarczających oparcia społecznego i ułatwiających integracje społeczną osobom, które miały lub mają problemy ze zdrowiem psychicznym.
 8. Popieranie działalności samopomocowej osób z problemem zdrowia psychicznego i osób niepełnosprawnych.
 9. Popieranie działalności samopomocowej rodzin osób wyżej wymienionych.
 10. Wspieranie starań osób diagnozowanych jako psychicznie chore lub niepełnosprawne w podejmowaniu pracy i prowadzeniu niezależnego życia.
 11. Wspieranie współpracujących ze stowarzyszeniami samopomocy profesjonalistów w ich staraniach o podnoszenie swoich kwalifikacji.

Art. 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: KOALICJA NA RZECZ ZDROWIA PSYCHICZNEGO. W dalszej części statutu zwane jest koalicją.

Art. 2

Terenem działalności Koalicji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest Warszawa.

Art. 3

Koalicja posiada osobowość prawną i działa zgodnie z ustawą „ Prawo o stowarzyszeniach”.

Art. 4

W ramach Koalicji mogą być tworzone przewidziane statutem Zespoły Regionalne stanowiące terenowe jednostki organizacyjne w rozumieniu art. 10 ustęp 2 ustawy „ Prawo o stowarzyszeniach”, które mogą posiadać osobowość prawną.

Art. 5

Koalicja może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych o podobnym profilu działania.